XII , , 24-27 1966.
" ", 1416 1971 .,
" " , 1971
" ", , , 1971
" " 22-24 1972., .
XV 29 2 1972 .,
" ", 8-11 1974 ., .
-
- , , 1977
, , 1983
, . 1988 .
90 . 30 - 2 1998,
" 2001" , 30 - 1 2001 .
95 Ŕ, 23-24 2003 .,
100 , -, 25 2008 .
, 1-2 2008 .
"100 : , , ", 26-28 2008 .
" " , 27 - 29 2008 .
, , 1983
» » » , , 1983

              , 100-     . . , 75-     25-       

1983

:
, . . . ().
. :
-. . . (),   . .  ().

:
. . , . . (), . . (), . . ().

1

.

.

1.  .  . (). . . ( 100- ). (20 .)

2.  . . ( , ).      . . 1928 . . (20 .)

3. . . (  ,  ). . (30 .)

4.  . ., . .  ( , ).             . (20 .)

5. . . (). . (20 .)

6.  . ., . . ( , ). -     1908   . (20 .)

7.   .  .  (  , ). - . (20 .)

.

2

1.  . .,  . ., . . ( , ). . (20 .)

2.  . ., . ., . ., . . (). . (20 .)

3.  . . ( ). . (20 .)

4.  . . ( , ).        . (20 .)

5.  . ., . . ( ). , . (20 .)

6.  . . ( , ). . (20 .)

7.  . .  (  , ). . (20 .)

.

3

1.  . .  (         , , ).     . (20 .)

2.  . . ( ). , . (20 .)

3.  . .  ( ). 1908 . (20 .)

4.  . ., . . ( , ).  . (20 .)

5.    .  .  (  ). . (20 .)

6.  . . (. ). . (15 .)

7.  . . ( , ). . (15 .)

8.    .  . (   , ). - . (15 .)

.

4

1.  . . ( ). . (15 .)

2.  . ., .  .  ( , ).   ,        . (20 .)

3.  . . ( , ). . (20 .)

4.  . . (, ). . (20 .)

©


05-03-12324
| | | | | | | |